Om Snipan

Verksamheten

Föräldrakooperativet Snipan startade 1991 och är en förskola med 18 barn i åldrarna 1-5 år. Fyra anställda driver verksamheten och ansvarar för den dagliga, pedagogiska verksamheten. Utöver detta har vi även en egen kokerska. Den höga personaltätheten gör att alla barn på Snipan blir sedda och hörda. Vår förskola ligger vackert belägen på Näset, Västra Frölunda, med närhet till både skog och hav.


Ett föräldrakooperativ sköts enligt kommunens riktlinjer men drivs i privat regi och bygger på ett nära samarbete mellan personal och föräldrar. Formen är en ekonomisk förening där medlemmarna är de som har barn på Snipan. Personalen är anställd av den ekonomiska föreningen. Detta kräver ju en smula engagemang från föräldrarna i form av styrelsearbete och enstaka jourtillfällen, men på det här sättet får vi samtidigt större insyn, ansvar och möjlighet att påverka verksamheten.


Våra värden

Med utgångspunkt från Förskolans läroplan, arbetar vi efter följande värden:

 

Trygghet:

”VI VILL UTVECKLA TRYGGA OCH SJÄLVSTÄNDIGA INDIVIDER SOM DRIVS AV LUST OCH NYFIKENHET ATT LÄRA”

Detta skapar vi genom rutiner, regler och tydlighet. Vi lägger stor vikt vid en stimulerande och utmanande miljö där barnens olika intressen och behov ligger till grund. Vi arbetar mycket med gruppen som grogrund så att varje individ får möjlighet att växa och utvecklas i samspel med andra och då stärkas i att vara en del i ett sammanhang. Det jag säger och det jag gör är viktigt! Barn och vuxna sätter tillsammans upp regler för hur vi ska vara mot varandra. Vi skapar trygghet och tillit genom att finnas till för tröst, samtal och lyssna på barnens funderingar.

 

Gemenskap:

”VI VILL UTVECKLA BARNENS SOCIALA KOMPETENS, SJÄLVKÄNSLA OCH GRUPPTILLHÖRIGHET I SAMSPEL MED ANDRA BARN OCH VUXNA. VI LÄR AV OCH MED VARANDRA I ETT SAMMANHANG”

I vår verksamhet vill vi lyfta gruppens betydelse för det individuella lärandet, att vi lär tillsammans i samspel med varandra, både med vuxna och med andra barn. Vår syn på det kompetenta barnet och vår syn på kunskap är att vi lär genom att få försöka, undersöka, förundras, fantisera, uppleva och få dra slutsatser själv och tillsammans med andra. Genom Samling, aktiviteter, tema och projekt arbetar vi dagligen med att barnen skall känna gemenskap.

 

Medkänsla:

”VI VILL UTVECKLA INDIVIDER DÄR FOKUS PÅ FÖRSTÅELSE, RESPEKT OCH VILJAN ATT HJÄLPA ANDRA LIGGER TILL GRUND”

Genom att arbeta genomgående med hur vi skall vara mot varandra, arbetar vi med våra sociala regler och koder. Barnens känslor bekräftas samt vi hjälper barnen att sätta ord på vad de känner och upplever genom t ex drama, samtal, lek och skapande.

 

Kommunikation:

”VI VILL GE BARNEN VERKTYG ATT KOMMUNICERA PÅ MÅNGA OLIKA SÄTT. DERAS TANKAR OCH ÅSIKTER ÄR VIKTIGA”

Vi stödjer och uppmuntrar barnen att i olika vardagssituationer ta egna initiativ samt uppmuntrar till samtal då barnen ska känna att deras tankar och funderingar är viktiga. Vi vill erbjuda dem mängder av olika verktyg att uttrycka sig med då både bildspråk, talspråk, kroppsspråk och skriftspråk hänger samman.

 

Glädje:

”GLÄDJE SKAPAR VI TILLSAMMANS, VI LEKER, VI LÄR OCH VI GLÄDJS TILLSAMMANS. VERKSAMHETEN SKALL VARA ROLIG, TRYGG OCH LÄRORIK FÖR ALLA SOM DELTAR”

Glädje skapas genom våra värden. T ex glädje över att känna gemenskap med kamraten, glädje över att kunna uttrycka sig, glädje över att ha en vän. För oss är det är viktigt att barn och vuxna kan ha roligt och skratta tillsammans. Genom lust och glädje växer vi och blir starkare både individuellt och som grupp.


Vi använder Unikum som en levande dokumentationsvägg, då vi bloggar med text, bild, ljud och film. Genom detta vill vi erbjuda familjerna möjligheten att bli delaktiga i det egna barnets lärande, att få insyn i deras vardag, kunna se sampel och aktiviteter som sedan kan diskuteras hemma.