Förskolekooperativet Snipan på Näset
Aktiviteter

aktiviteter

utevistelse

Varje dag går vi ut på vår gård, oftast 2 gånger/dag. Barnen ges möjlighet att leka, hoppa, klättra, cykla, utforska och upptäcka i uteleken. En dag i veckan går vi till skogen eller havet där vi utforskar natur och djur, leker och har kul.

lek 


Vi ger mycket tid för lek. Barnen får leka utan att vi styr leken. Vi som personal är istället "medlekare". Lekmiljön är viktig och därför är Snipans innemiljö formad för att inspirera och uppmuntra till lek. Genom lek får barnen chans att bearbeta sina upplevelser och den sociala förmågan tränas i samspel med andra. Genom att leka tillsammans lär man sig leva tillsammans.

musik & skapande

Musik och skapande är en källa till glädje och gemenskap och ett sätt att lyfta fram och uttrycka stämningar och känslor. Vi sjunger och musicerar på olika sätt varje dag. Barnen ges möjlighet att forma, konstruera och nyttja olika material och tekniker i sitt skapande.

projekt 


Vi har ett projektinriktat arbetssätt där vi fångar barnens intresse och nyfikenhet. Det är barnens olika intressen och behov som är med och formar innehållet i de olika projekt vi arbetar med. Vi arbetar utifrån vår målbeskrivning vilken vi arbetar fram tillsammans i arbetslaget utifrån de intressen och behov som finns i gruppen. Vi fångar barnen i nuet och genomför något vi kallar för ”dyk”. Detta innebär att vi lär när intresset är som störst. Då barnen förundras och engageras av någonting fångar vi upp detta och undersöker, forskar och lär oss tillsammans, barnen styr och vi pedagoger är med som medundersökare.

samling

Samling har vi varje dag. Vi samlas en liten stund för att se vilka som är här och om någon är sjuk eller ledig. Vi lägger stor vikt vid att synliggöra varje barn i den stora gruppen. Vi leker, sjunger, rimmar, lyssnar på varandra och har en glädjefull stund tillsammans.

rytmik 


En dag i veckan har vi rytmik. De större går till Näsetkyrkans lokaler och de mindre barnen har vid samma tidpunkt rörelselek på Snipan.