Förskolekooperativet Snipan på Näset
Pedagogik

pedagogik & värdegrund 

Medutgångspunkt från Förskolans läroplan, arbetar vi efter följande värden:

trygghet

Vi vill utveckla trygga och självständiga individer som drivs av lust och nyfikenhet att lära.


gemenskap

Vi vill utveckla barnens sociala kompetens, självkänsla och grupptillhörighet i samspel med andra barn och vuxna. Vi lär av och med varandra i ett sammanhang.

medkänsla

Vi vill utveckla individer där fokus på förståelse, respekt och viljan att hjälpa andra ligger till grund.

kommunikation

Vi vill ge barnen verktyg att kommunicera på många olika sätt. Deras tankar och åsikter är viktiga.

glädje

Glädje skapar vi tillsammans, vi leker, vi lär och vi gläds tillsammans. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla som deltar.

Detta skapar vi genom rutiner, regler och tydlighet. Vi lägger stor vikt vid en stimulerande och utmanande miljö där barnens olika intressen och behov ligger till grund. Vi arbetar mycket med gruppen som grogrund så att varje individ får möjlighet att växa och utvecklas i samspel med andra och då stärkas i att vara en del i ett sammanhang. Det jag säger och det jag gör är viktigt! Barn och vuxna sätter tillsammans upp regler för hur vi ska vara mot varandra. Vi skapar trygghet och tillit genom att finnas till för tröst, samtal och lyssna på barnens funderingar.

I vår verksamhet vill vi lyfta gruppens betydelse för det individuella lärandet, att vi lär tillsammans i samspel med varandra, både med vuxna och med andra barn. Vår syn på det kompetenta barnet och vår syn på kunskap är att vi lär genom att få försöka, undersöka, förundras, fantisera, uppleva och få dra slutsatser själv och tillsammans med andra. Genom Samling, aktiviteter, tema och projekt arbetar vi dagligen med att barnen skall känna gemenskap.

Genom att arbeta genomgående med hur vi skall vara mot varandra, arbetar vi med våra sociala regler och koder. Barnens känslor bekräftas samt vi hjälper barnen att sätta ord på vad de känner och upplever genom t ex drama, samtal, lek och skapande.

Vi stödjer och uppmuntrar barnen att i olika vardagssituationer ta egna initiativ samt uppmuntrar till samtal då barnen ska känna att deras tankar och funderingar är viktiga. Vi vill erbjuda dem mängder av olika verktyg att uttrycka sig med då både bildspråk, talspråk, kroppsspråk och skriftspråk hänger samman.

Glädje skapas genom våra värden. T ex glädje över att känna gemenskap med kamraten, glädje över att kunna uttrycka sig, glädje över att ha en vän. För oss är det är viktigt att barn och vuxna kan ha roligt och skratta tillsammans. Genom lust och glädje växer vi och blir starkare både individuellt och som grupp.